PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY
นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. บทนำ

บริษัท แซมปลิงค์ จำกัด (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "บริษัท" หรือ “เรา”) ที่นำเสนอการบริการ www.samplink.com ให้กับท่าน (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") ได้ยึดนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ได้แจ้งดังต่อไป กรุณาอ่านและทำความเข้าใจในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆของท่านกับเว็บไซต์ของบริษัท การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทกำหนดขึ้น หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามนโยบายต่างๆ กรุณายุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่านี้ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นมีผลต่อกิจกรรมและเนื้อหาข้อมูลในทันที ดังนั้น ท่านจึงควรแวะมาตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ เมื่อไรก็ตามที่ท่านแวะมาที่เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ท่านได้เข้าใจอย่างชัดเจนถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติล่าสุดของบริษัท รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่มอบให้กับบริษัท

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งมอบให้แก่บริษัทในระหว่างที่ใช้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงชื่อ เพศ วันเกิด อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านให้กับบริษัทเพื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของบริษัทตามที่ท่านต้องการ และข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ใช้เพื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของบริษัทตามที่ท่านต้องการเท่านั้น นอกเสียจากว่าท่านจะอนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อจุดประสงค์อื่นใด ตัวอย่างเช่น การเพิ่มชื่อของท่านไว้ในรายชื่อเพื่อส่งข่าวสารทางอีเมลของบริษัท

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สาม หากมีการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือกับบริษัทอื่นใดที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยบริษัทในการสอบสวน ป้องกัน หรือดำเนินการใดๆต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยบริษัทอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเมื่อ (1) มีการอนุญาตและร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือ (2) มีความพยายามจะต่อต้านหรือป้องกันการฉ้อโกง หลอกลวง หรือดำเนินการสั่งซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาต อันมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้น หรือ (3) มีการสืบสวนสอบสวนการฉ้อโกงที่ได้เกิดขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตามบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลนิรนามของท่านไปใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านการวิเคราะห์วิจัย ซึ่งจะถูกนำมาใช้ภายในบริษัทหรือเพื่ออ้างอิงในนามของบริษัท โดยข้อมูลนิรนามนี้จะไม่สามารถบ่งชี้ถึงตัวบุคคลได้ นอกเหนือจากกรณีต่างๆที่กล่าวมาด้านบน บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับการยินยอม

4. การใช้เทคโนโลยีจดจำข้อมูล (คุกกี้)

เว็บไซต์ของบริษัทอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีจดจำข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการให้บริการที่บริษัทนำเสนอ อาทิเช่น ชนิดของบราวเซอร์ที่ใช้งานและระบบปฏิบัติการ การนับจำนวนผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ และการทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคนในการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้เว็บไซต์ของบริษัทจะใช้คุกกี้เพื่อปรับเปลี่ยนตนเองให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนให้เป็นไปตามความสนใจของผู้ใช้งาน ด้วยการจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เอาไว้ เช่น ภาษาที่เลือก ข้อมูลเข้าสู่ระบบ เกณฑ์การค้นหาและผลการค้นหา ทว่า คุกกี้หรือเทคโนโลยีการจดจำข้อมูลใดๆ จะมิได้มีการใช้สำหรับเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน

5. ความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะมีการเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย มีเพียงพนักงานในบริษัทของบริษัทที่ได้รับอนุญาต ตัวแทนหรือผู้รับจ้างของบริษัท (ผู้ซึ่งตกลงแล้วว่าจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ) เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ อีเมลทุกฉบับจากเว็บไซต์ของบริษัทจะเปิดโอกาสให้ท่านเลือกที่จะยกเลิกการรับข่าวสารในอนาคตได้ ความปลอดภัยในบัญชีของท่านยังขึ้นอยู่กับการป้องกันรหัสผ่านของท่านไม่ให้รั่วไหลออกไปสู่ผู้อื่น ดังนั้นท่านควรเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากท่านยินยอมมอบรหัสผ่านให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ให้ถือว่าท่านเห็นชอบและจะรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆกับบัญชีของท่านโดยบุคคลหรือหน่วยงานนั้นๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

6. การติดต่อบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected]