TERMS OF SERVICE

TERMS OF SERVICE
ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. บทนำ

บริษัท แซมปลิงค์ จำกัด (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริษัท" หรือ “เรา”) ที่นำเสนอการบริการ www.samplink.com ให้กับท่าน (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") ภายใต้นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจในนโยบาย ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนจะใช้งานเว็บไซต์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆของท่าน กับเว็บไซต์ของบริษัท การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในนโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทกำหนดขึ้นด้วย หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันธ์ตามนโยบาย ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นมีผลต่อกิจกรรมและเนื้อหาข้อมูลในทันที ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรแวะมาตรวจดูนโยบาย ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆของบริษัทเป็นประจำ เพื่อเข้าใจชัดเจนถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติล่าสุดของบริษัท รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่มอบให้กับบริษัท

2. ข้อกำหนดการเป็นสมาชิก

2.1 บริษัทขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์สามารถใช้บริการ หรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในเว็บไซต์
2.2 การลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกออนไลน์ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่เป็นจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันที่สุดในแบบสมัครสมาชิก
2.3 ผู้ใช้บริการตกลงจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้ในข้อ 2.2 ให้คงไว้ซึ่งความถูกต้องและเป็นจริงของข้อมูลของท่าน รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา
2.4 ในการลงทะเบียนหากท่านได้ให้ข้อมูลดังกล่าวที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือไม่สมบูรณ์ หรือหากบริษัทมีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือไม่สมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่านโดยไม่ต้องบอกกล่าว และปฏิเสธที่จะให้บริการใดๆ ของบริษัทแก่ท่าน
2.5 ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษาบัญชีและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้บริการมอบหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือ บัญชีและรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใดๆ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดซึ่งอาจมีผลผูกพันกับผู้ใช้บริการในทางกฎหมายด้วย
2.6 บริษัทสงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทพบว่าผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะ สม ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ใช้บริการอาจเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

3. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

3.1 เนื้อหา - บริษัทไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหาในเว็บไซต์มีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอหรือทันสมัย แม้บริษัทจะทำการตรวจทานเนื้อหาดังกล่าวและความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม ดังนั้น บริษัทจึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำ บริษัทก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
3.2 ความเสียหาย - หากเกิดความสูญหายหรือเสียหายขึ้นเนื่องจากการใช้บริการไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมา อาการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บของคุณหรือบุคคลที่สามคนใดก็ตาม เช่น การเขียนและเผยแพร่ข้อความที่ต้องห้าม บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อท่าน และ/หรือบุคคลผู้เสียหายนั้น ท่านต้องรับผิดชอบและรับผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ท่านตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องให้บริษัทรับผิดในความสูญหายและเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ท่านต้องปกป้องมิให้บริษัทต้องรับผิดหรือถูกฟ้องร้องจากบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากบริการนี้ รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น
3.3 ระบบบริการ - ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทไม่อาจรับประกันว่า การเปิดเข้าสู่หรือการใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดจะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส ระเบิดเวลา หรือสิ่งก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้บริการ
3.4 การรับรอง - บริษัทไม่รับรองว่าบริการและเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านบริการจะ
3.4.1 ถูกต้องสมบูรณ์ ไม่บกพร่อง หรือสมตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นในด้านเทคนิคหรือด้านใดก็ตาม
3.4.2 มีความเหมาะสม (ไม่ว่าจะในด้านใดก็ตาม) สำหรับบุคคลทั่วไป
3.4.3 ไม่ละเมิดสิทธิใดๆ ผู้ใช้บริการต้องรับความเสี่ยงจากคุณภาพและผลจากการใช้บริการเองทั้งสิ้น หากการบริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านหรือบุคคลใดก็ตาม บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น

4. ข้อจำกัดการใช้บริการ

4.1 นโยบายความเป็นส่วนตัว – บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าวทั้งสิ้น กรุณาอ่านรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่ นโยบายความเป็นส่วนตัว (link)
4.2 การใช้บริการ - บริษัทให้บริการแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น การใช้บริการเพื่อการค้า หรือการขายบริการต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยบริษัทถือเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงทั้งสิ้น
4.3 ข้อห้าม – ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้
4.3.1 เก็บหรือสะสมข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น รวมทั้งที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับความยินยอม
4.3.2 ใช้บริการเพื่อการทำจดหมายลูกโซ่ จดหมายโฆษณา จดหมายที่มีข้อความไม่เป็นที่ต้องการ ทั้งทางด้านการค้าหรืออื่นๆ
4.3.3 ส่งเนื้อหาผ่านบริการโดยผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หมิ่นประมาท กล่าวโทษขู่เข็ญ คุกคาม สร้างความเสียหาย ลามก หยาบโลนหรือเป็นที่น่ารังเกียจของผู้อื่น
4.3.4 ส่งเนื้อหาใดใดที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นของบุคคลหรือสถาบันอื่นรวมทั้งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่างๆ
4.3.5 ส่งข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย แก่สมาชิกท่านอื่นหรือบุคคลที่ 3
4.3.6 ขัดขวาง แทรกแซง หรือรบกวนเครือข่ายของบริการ หรือฝ่าฝืนข้อบังคับ นโยบาย หรือการปฏิบัติของเครือข่ายนั้น
4.3.7 เผยแพร่หรืออัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัส ไฟล์ที่ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติ หรือ ซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของเว็บไซต์ และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบเครือข่ายของบุคคลที่สาม
4.3.8 พยายามฝ่าฝืนเข้าสู่บริการของบัญชีผู้อื่น ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของบริการ โดยมิได้รับ อนุญาต หรือ รบกวนการใช้งานของสมาชิกอื่น

5. เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์

บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของบริการ ที่ปรากฏในทุกๆหน้าของเว็บไซต์นี้ ห้ามมิให้ผู้ใด หรือ บริษัทใด ทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือ ใช้ข้อมูลส่วนหนึ่งของข้อมูล และส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บริษัทสงวนสิทธิในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

6. การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ ซึ่งไม่ได้อยู่ในความดูแลของบริษัท และมิได้รับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นั้นๆและ มิได้สื่อโดยนัยว่า บริษัทให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆนั้นถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการใน การพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซด์ เหล่านั้นด้วยตัวผู้ใช้บริการเอง

7. การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

บริษัทมีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งขอแลกสินค้าได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง เช่น การลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น

8. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

8.1 บริษัทสงวนสิทธิในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้เมื่อใด และอย่างใดก็ได้ตามความเหมาะสม และให้ถือว่าท่านที่ยังคงใช้บริการต่อไปตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย
8.2 บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข และระงับบริการไว้ชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบ และไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

9. การยกเลิกบริการ

9.1 บริษัทมีสิทธิ์ยกเลิก หรือระงับ การให้บริการไว้ชั่วคราวหรือถาวร หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือพยายามฝ่าฝืนข้อตกลงหรือเงื่อนไขนี้ข้อหนึ่งข้อใด
9.2 บริษัทสามารถยกเลิกบริการ และลบข้อมูลเนื้อหาในบริการได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านไม่เข้ามาใช้งานบัญชีเป็นเวลาเกินกว่า 90 วัน

10. กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย

หากท่านมีข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท ท่านสามารถติดต่อทางบริษัทได้ที่ [email protected]